Privatumo politika

 • Privatumo politika

  Sukurta 2018 m. gegužės 25, pežiūrėta ir atnaujinta 2019 m. liepos 11.

  MB Alternatyvus pasirinkimas, įmonės kodas: 304030990, registracijos adresas Architektų g. 55-28, Vilnius, veiklos adresas Vikingų g. 3, Vilnius. Telefonas: +370 65511158, el.paštas info@fashionsquare.lt (toliau – Fashion Square, arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo tiesiogiai ar per Fashion Square internetinę svetainę https://www.fashionsquare.lt pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

  Fashion Square pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
  Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

  Renkami amens duomenys

  Renkami asmens duomenys: Vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, namų arba mobilusis telefono numeris, el.pašto adresas, užsakymų istorija, išsami informacija apie užsakytus produktus ir pirkinius, mokėjimo informacija, istorija, amžius, lytis.

  Kaip yra renkami asmens duomenys?

  Registracijos į https://www.fashionsquare.lt anketos metu, siunčiant naujienlaiškius, sąsajose su socialiniais tinklais, siunčiant užsakytas prekes paštu ar paštomatu, tiesiogiai bendraujant su Fashion Square atstovu.

  Kodėl mes rankame jūsų asmens duomenis?

  • Kad galėtume identifikuoti ir nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo data, adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis;
  • Duomenys yra renkami jūsų užsakymų apdorojimo ir vykdymo tikslais, produkto išsiuntimo ir atgabenimo tikslais.
  • Tiesioginio marketingo tikslais, kuomet užssisakote naujienlaiškį, dalyvaujate konkurse ar kitose marketingo kampanijose.
  • Kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo tikslu mes analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų pateiktus prašymus, analizuojame Jūsų prašymų istoriją. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis dėl vidinių tikslų, pavyzdžiui, audito, kurie padėtų teikti ir gerinti mūsų paslaugas. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis siekdami stebėti ir analizuoti mūsų paslaugų tendencijas, norėdami suprasti, kurios mūsų paslaugos yra pačios reikalingiausios potencialiems mūsų klientams ir pagerinti mūsų paslaugas bei jų turinį.

  Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami, jūs galite bet kada atsisakyti: atšaukę naujienlaiškio prenumeratą, susisiekę telefonu (+370 655 111 58) ar elektroniniu paštu (info@fashionsquare.lt).
  Asmens duomenis jūs suteikiate patys, savo noru. Jūs pateikiate teisingus, tikslius asmens duomenis, neteikiant duomenų apie kitus trečiuosius asmenis.

  Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
  • Jūs ketinate užsisakyti mūsų siūlomas prekes;
  • Jūs davėte sutikimą;
  • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų nustatytu pagrindu;
  • Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui: siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
  • Siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
  • Siekiant užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas (pvz., neteisėtas pasinaudojimas mūsų tinklapyje viešai skelbiama informacija).
  Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant įvykdyti prašymą, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

  Asmens duomenų keitimas

  Savo asmeninius registracijos duomenis galite peržiūrėti ir keisti prisijungę https://www.fashionsquare.lt/prisijungimas , susisiekę su Fashion Square atstovu telefonu +370 655 11158 arba elektroniniu paštu: info@fashionsquare.lt

  Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

  Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.
  Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant Fashion Square naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

  Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

  Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

  Kiek laiko ir kur asmens duomenys saugomi?

  Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
  Jūsų asmens duomenis saugome spausdintuose, elektroniniuose dokumentuose ir Fashion Square informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai bei tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir terminų. 

  Jūsų teisės

  Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@fashionsquare.lt arba paštu: Vikingų g. 3, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Fashion Square gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

  Mūsų įsipareigojimai

  Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

  Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais:
  • netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
  • tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
  • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
  • tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
  • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

  Privatumo politikos keitimas

  Fashion Square turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Fashion Square praneša tinklapyje.

  Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti:

  MB "Alternatyvus pasirinkimas"
  El. paštas info@fashionsquare.lt
  Telefonas: +370 655 11158